Skulptur- og folkeparken på Straumen, Inderøy

Flytting og etablering i Muustrøparken

 

Arbeidet med rehabilitering av Simastu/ Ringstu og etablering av Stiftelsen Ringstu.
Oversikten er utarbeidet av Clas Rønning

Tiltak og hendelser i periodene 1994-1997 og 1998 – 2001

Dato – År Aktivitet
April -94 Straumen Vel kontakter Inderøy kommune om støtte til flytting og tomt for Ringstu
Medioapril  -94 ”Stripping” av Ringstu, takstein og pipe fjernes for å redusere vekta
27.04.94 Ringstu løftes av grunnmuren i Nergata 23 og forflyttes gjennom sentrum for midlertidig plassering i Buchtrøa
Mens vi venter på ……
April – 97 Straumen Vel utreder/prosjektrapport:”Hva skal skje med Simastua?”
17.04.97 Førstesideoppslag Inderøyningen:”Forfallent klenodium””Rydd opp!” krever redaktøren. Sitat:

”Slik Ringstu fremstår i dag , har den ikke engang sin verdi i fyringsved.”

”Monumental vernebom på Straumen”

04.06.97 Straumen Vel ber Inderøy kommune avklare tomteplassering for Ringstu.
25.09.97 Møte med Inderøy kommune;Ringstu kan plasseres i Muustrøa.
10.10.97 Straumen Vel inviterer lag og foreninger til samarbeid om rehabilitering av Simastua.
11.12.97 Informasjonsmøte om Ringstu på kulturhuset. Interimstyre oppnevn;Aud Holmern, Clas Rønning, Margrethe Uddu, Anton Næss, Harald Eilertsen, Bjarne Hagen, Kåre Herstad (konsulent)
1998
06.01.98 Første møte i Interimstyret for rehabilitering av RingstuNavnevalg: RingstuFramdriftsplan og organisasjonsform
20.01.98 Sak 1: Flytting av Ringstu til Muustrøa.Anbud ca 52.000,- inkl. grunnmurSak 2:Organisasjonsform: Stiftelse

Sak 3:Visjoner: Prosjektet utvides til å omfatte hele Muustrøa (”Muustrøa Kulturpark”)

Strategi :

Fase1: Etablering av interessegruppe for rehabilitering/flytting av Ringstu

Fase 2: Utvikling av Areal- og bruksplan for ”Muustrøa Kulturpark”

Fase 3: Finansiering grunnmur og flytting

12.02.98 Økonomiplan vedtatt
20.02.98 Brev til Inderøy kommune der vi ber om kontaktmøte og samarbeid.
04.03.98 Møte med Inderøy kommune; rådmann, ordfører, næringssjef og kulturkonsulent.Presentasjon av ”Ringstu – en møteplass i gammel og ny tid. En ideskisse”1) Flerbrukshus (møterom/kontor lag og

foreninger)

2) Lokalhistorie (”Livet på Straumen”)

3) Natur og miljø (I Straumen langs

Granaelva)

4) Kunst og kultur (Skulpturpark  Nils Aas/

Historisk spel)

5) Reiseliv (Infosentral/ Off. toalett)

16.03.98 Møte med Inderøy Ungdomsskole om elevbedrift i skolen.
23.03.98 Intern omorganisering.Gruppe 1: Finansiering–”–       2: Stiftelse/regelverk
16.04.98 Søknad til Inderøy kommune;Tilskudd 74.000,- til grunnarbeid/flyttingSamme sum omsøkes fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune
14.05.98 Formell avtale om overdragelse av Ringstu fra Torstein Ring .Første forslag til vedtekter for Stiftelsen Ringstu i s.arb. med Fylkesmannen.Ny framdriftsplan.

Stiftere inviteres: Vangslia Vel, Straumen Vel, Sundsnesset Vel, Inderøy Pensjonist-lag og Inderøy Historielag.

25.04.98 Komite Folk bevilger med 8 mot 4 stemmer kr. 21.000,- .
02.07.98 N-T Fylkeskommune bevilger kr. 20.000,-
15.10.98 Møte på Internettkafeen.
10.11.98 Brev til næringslivet på Straumen. Søknad om økonomisk samarbeid og støtte.
29.11.98 Naboerklæring underskrives av samtlige naboer.
01.12.98 Forslag til leieavtale vedr. tomt for Ringstu oversendes Inderøy kommune.
10.12.98 Søknad til Inderøy kommune om plassering/ flytting av Ringstu fra Bucktrøa til Muustrøa.
1999
Januar Forslag til Tusenårskomiteen:Aktivitet: Offisiell innvielse av Ringstu (100 år på Straumen) Kveldsarrangement. 31.12.99Forslag til Tusenårssted:

Muustrøa Kulturpark – Arena for livsløpet, Granaelva – Straumen, Natur- Kultur- Sjøliv/Næringsliv/bebyggelse (Ringstu)

11.02.99 Forslag til Transportplan for flytteprosess (teknisk/trase) via Helgesenbakken over Muusbrua  oversendt Inderøy kommune
01.03.99 Stormøte: Stiftelsen Ringstu, Inderøy kommune v. ordfører og rådmann og Prosjektgruppa for Tusenårsstedet.Konklusjon: Samordning og utvikling av ”Prosjekt Muusbru-parken”Politisk behandling : Reguleringsendring

og ”Muusbru-parken” som tusenårsted.

”Dersom Inderøy kommune velger ”Muusbru-parken som offisielt tusenårssted ”oppnevnes en prosjektkomite som skal ”skal arbeide fram forslag etter de ideer ”som nå ligger til grunn for prosjektet. ”Interimstyret for Stiftelsen Ringstu og den ”uformelle prosjektgruppen for ”Muusbru-”parken” bør være representert i komiteen ”(Tusenårskomiteen)

20.09.99 ”Prosjekt Muustrøparken” er tilførtkr 120.000 som kommunalt tusenårsted.Ny aktivitetsplan for flytting av Ringstu:

Uke 39: Utstikking av byggetomt

Uke 40: Graving/ tilkjøring av pukk

Uke 41: Forskaling/muring

Uke 42: Flytting

Uke 43: sikring/ justering/ tett bygg.

07.11.99 Vårt forslag til reguleringsplan for området: ”Illustrasjonsskisse for Muustrøa” oversendes naboene.
09.11.99 Grunnmur ferdig oppsatt. Klar for tilfylling/drenering.Kr. 20.000 fra det statlige tilskuddet til Tusenårstedet.Avklaring forholdet til ”Prosjekt Muustrøparken” Organisatorisk og praktisk.

Informasjonsarbeid – infofolder om Ringstu og parken.

nov.-99 Dugnad; sikring av grunn rundt tomta/ fiberduk/ pukk med tanke på bruk av tungtmateriell(mobilkraner) ved flytting. Dugnads-innsats så langt kalkulert til 43.000Saldo: kr. 30,.
20.12.99 Operasjon Flytting !Huset flyttes ved hjelp av spesialvogn (48 hjul hydraulisk regulerbare) fra Aker Verdal og 2 mobilkraner via Rv         / Vangsveien over Muusbrua og på plass.Arbeidet sponset av Vangs Mekaniske Verksted. Bygningen midlertidig sikra/ presenning på taket.
2000
19.01.00 Ny framdriftsplan:Tilkobling elektrisitet. Riving av defekt og ikke gjenbrukbart interiør. Plan for nytt tak. Romplan.
24.02.00 Samarbeid med Marit Koa:Kontor for ”Grønn Design”
16.03.00 Ringstu i fokus; Øynarevyen ”På randen”
28.03.00 Første ordinære møte i interimstyret avhold i Ringstu. Strøm er innlagt, varmt og trivelig i stua! Revidert romplan vedtatt; Kontor i 2. etasje og toalett/våtrom i 1 etg. innarbeidesPlan for arbeidet: Fotodokumentasjon alle rom. Nivellering/justering av sørvestre hjørne. Skraping av utvendig kledning. Innvendig stuetak. Avklare metode/opplegg for taktekking inkl. isolering. Restaurering/innsetting av vinduer i stua.
05.04.00 Forslag til reguleringsplan for Muustrøparken: Pkt 1 pkt 5:Ringstu fra 1899 skal flyttes til parken. Bygningen skal tjene som møteplass for lag og forening, gi tilhold for barn fra skoler og barnehager som et ”ytre klasserom” i arbeidet med nærmiljø, lokalhistorie, prosjektundervisning, samt virksomhet innenfor veiledning og formidling i fohold til landsskapspleie. Bygningen skal i størst mulig grad bevare dagens eksteriør-messige utforming.
11.04.00 Oppretting av golv utført. Huset i lodd!Regning fra NTE kr. 24.623. Forslag til vedtekter for Stiftelsen fremlagt.Tilskudd fra NTFK utbetales (20.000)
april/mai Dugnad; utvendig skraping og maling.
08.05.00 Romplan 2.etasje. Tilknytning off. vann og kloakk omsøkes.
19.06.00 Taktro- ,i solasjons- og pipe-materiale  skaffet til veie og arbeidet er påbegynt.
juli 00 Nytt tak isolert og med papp på plass. Pipe mures opp under mønet.
31.08.00 Plan for bygging av uthus og utforming av området utenfor Ringstu i s.arb.m. Inderøy kommune. Vedtekter for Stiftelsen klare.
28.09.00 Velforeningene inviteres til forberedende møte.
10.10.00 Forberedende møte med velforeningene.
14.11.00 22 vindusrammer ferdig renovert og malt.Saldo kr. 6.000. Utestående: kr.4.000 …
15.11.00 Velforeningene innkalles til stiftelsesmøte på Rødbrygga.
28.11.00 Stiftelsen Ringstu etableres.Det første styret:Bjarne Hagen, Anton Næss, Kåre Herstad, Straumen Velforening med Harald Eilertsen og Kirsten Nygaard som vara.

Trond Næss, Knut Skjerve, Sundsnesset Vel med Ketil Hagdahl og Sigrid Sundfær som vara. Ole Hegdahl og Clas Rønning ( leder) Vangslia Vel, med Reidulv Lyngstad og Eva Rennemo som vara.

Grunnkapital: 100.000,- herav huset Ringstu til en verdi av kr 91.000,- og tre andeler a kr. 3.000,- fra hver av stifterne

(vellagene)

20.12.00 Markering, Ettårsdagen for flytting av Ringstu markeres med juletrepynting og”Hjulebord”.
2001
22.02.01 Første ordinære styremøte.
27.03.01 Ekstraordinært årsmøte. Reviderte vedtekter godkjennes.
louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 V2 adidas Yeezy Boost 350 V2 adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet